” [Duo Fabulae] tell a story through their playing and their playing is full of emotion “

KAROL KAMIŃSKI

Frank Bridge

Cello Sonata H.125, I. Allegro ben Moderato